Disclaimer voor displex.nl

Rechtspersoon

displex.nl is een handelsnaam van Fintrasys.

Eenmanszaak Fintrasys (Kamer van Koophandel: 24380163), hierna te noemen displex.nl, verleent u hierbij toegang tot m.displex.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Voorbehoud

displex.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

displex.nl spant zich in om de inhoud van m.displex.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op m.displex.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van displex.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op displex.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met m.displex.nl.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op m.displex.nl. displex.nl oefent hierop zo weinig mogelijk controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op m.displex.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan displex.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij displex.nl.

Kopieren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van displex.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.